Informacja o prywatności danych

Jesteśmy Capital Business Links Limited spółką z zarejestrowanym numerem 05444949 i adresem Craven House, 40-44 Uxbridge Road, London, W5 2BS. Naszym kierownikiem ds . ochrony danych jest Marta Kłosińska i można się z nim skontaktować pod adresem office@jdauman.com. Niniejsza informacja o ochronie prywatności została opracowana w celu informowania użytkownika o sposobie, w jaki my i nasze podmioty stowarzyszone obsługują dane osobowe użytkownika podczas odwiedzania naszej strony internetowej i gdy użytkownik staje się naszym klientem.

Wszelkie przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych z 2018 r. oraz, w stosownych przypadkach, z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 ( „przepisy dotyczące ochrony danych” ). Pojęcia „Dane osobowe”, „Specjalne kategorie danych osobowych”, „Naruszenie danych osobowych”, „Inspektor ochrony danych”, „Administrator danych”, „Przetwarzający dane”, „Podmiot danych” i „proces ” (w kontekście wykorzystania Danych Osobowych) mają znaczenie nadane im w Przepisach o Ochronie Danych. „Kierownik ds. ochrony danych” to tytuł nadawany członkowi personelu prowadzącego nasz program zgodności z przepisami w zakresie ochrony danych zamiast wymagania wobec inspektora ochrony danych.

Jakie są Twoje prawa?

 

Podczas czytania niniejszego zawiadomienia pomocne może być zrozumienie, że Państwa prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych obejmują:

 • Prawo do uzyskania informacji o sposobie wykorzystania danych osobowych użytkownika (w niniejszym obwieszczeniu);
 • Prawo dostępu do wszelkich danych osobowych przechowywanych na temat użytkownika;
 • Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, poprzez wybór opcji dostępnych w komunikatach;
 • Prawo do sprostowania wszelkich nieścisłych lub niekompletnych danych osobowych przechowywanych na temat użytkownika;
 • Prawo do usunięcia, jeżeli nie można uzasadnić, że posiadane informacje spełniają którekolwiek z kryteriów określonych w niniejszej polityce;
 • Prawo do zapobiegania przetworzeniu do celów marketingu bezpośredniego, badań naukowych/historycznych lub w taki sposób, który może spowodować znaczne szkody dla użytkownika lub innego, w tym poprzez budowanie profilu; i.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, które powoduje podejmowanie decyzji o użytkowniku przez zautomatyzowane procesy i uniemożliwia ich podejmowanie.

Dostęp do danych osobowych można uzyskać, wysyłając wiadomość e-mail na adres office@jdauman.com. W temacie wiadomości: „Wniosek o udostępnienie danych”. Po przesłaniu zgloszenia „Wniosek o udostępnienie danych” należy potwierdzić swoją tożsamość. Jeśli przed wysłaniem zapytania korzystałeś z naszej strony internetowej, ale nie jesteś naszym klientem, skontaktuj się z nami, korzystając z adresu e-mail, na który początkowo nam dostarczył, wysyłając zapytanie. Jeśli jesteś naszym klientem, podaj swój numer telefonu, aby skontaktować się z Tobą w celu potwierdzenia Twojej tożsamości. Jest to bezpłatne, a nasza odpowiedź zostanie dokonana w ciągu trzydziestu (30) dni, chyba że nasz inspektor ochrony danych uzna Twoje żądanie za nadmierne lub bezpodstawne. W takim przypadku z wyprzedzeniem poinformujemy Cię o naszych rozsądnych kosztach administracyjnych i/lub wszelkich związanych z nimi opóźnieniach, dając Ci możliwość wyboru, czy chcesz zrealizować Twój wniosek. Jeśli uważasz, że popełniliśmy błąd w ocenie Twojego wniosku, zapoznaj się z sekcją „do kogo możesz złożyć skargę?”.

W przypadku pytań dotyczących któregokolwiek z praw wymienionych w tej sekcji prosimy o kontakt pod adresem office@jdauman.com.

Kim jest Administrator Danych?

 

W przypadku, gdy zbieramy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie do naszych własnych celów, jesteśmy administratorem danych.

Jeśli dane osobowe zostały przekazane przez osobę trzecią w celu wspólnego celu, na który oboje wpływamy, jesteśmy wspólnym administratorem danych. Skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o przejmie (jeśli otrzymamy go pośrednio) i kim jest Twój punkt kontaktowy w związku z naszym przetwarzaniem, zanim zaczniemy korzystać z Twoich danych, lub najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od ich pozyskania.

Jeśli Twoje dane zostały przekazane nam przez stronę trzecią do przetwarzania zgodnie z ich instrukcjami, ta strona trzecia jest kontrolerem danych. Powinni oni powiadomić Cię, że będą przekazywali nam Twoje dane osobowe w momencie gromadzenia Twoich danych oraz w ramach swoich własnych informacji/standardów dotyczących prywatności. Lista kontrolerów danych, dla których przetwarzane są dane osobowe, znajduje się w sekcji „Interesy osób trzecich”.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?

 

Zgodnie z przepisami o ochronie danych musi istnieć „podstawa prawna” do wykorzystywania danych osobowych. Prawnymi podstawami są:

 • 'Twoja zgoda';
 • „wykonanie umowy”;
 • „przestrzeganie obowiązku prawnego”;
 • „ochrona Twoich lub innych żywotnych interesów”;
 • „interes publiczny/władza urzędowa”;
 • „nasze uzasadnione interesy”.

Jakie są „uzasadnione interesy” Capital Business Link Limited?

 

Prawnie uzasadnione interesy są elastyczną podstawą, na której prawo zezwala na przetwarzanie danych osobowych danej osoby. Aby ustalić, czy mamy uzasadniony interes w przeznaczeniu Twoich danych, równoważymy potrzeby i korzyści, jakie dla nas wiążą się z ryzykiem i korzysami dla Ciebie z przetwarzania Twoich danych. To równoważenie jest wykonywane możliwie jak najbardziej obiektywnie przez naszego inspektora ochrony danych. Jesteś w stanie sprzeciwić się naszemu przeznaczeniu i rozważymy, w jakim stopniu ma to wpływ na to, czy mamy uzasadniony interes. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych uzasadnionych interesach, skontaktuj się z office@jdauman.com.

O przetwarzaniu przez nas Twoich danych

 

Gdy Użytkownik korzysta z naszej strony internetowej w celu przesłania zapytania lub gdy staje się naszym klientem, możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje danych osobowych użytkownika, które pogrupowaliśmy w następujący sposób:

Dane tożsamości, takie jak nazwiska; stan cywilny; tytuł; Data urodzenia; płeć i płeć.

Dane kontaktowe, takie jak adresy; adresy e-mail i numery telefonów.

Dane finansowe, takie jak informacje o koncie bankowym i karcie płatniczej.

Dane transakcji, takie jak informacje o płatnościach i szczegóły dokonanych zakupów.

Dane techniczne, takie jak adresy IP; informacje o przeglądarce; strefa czasowa; Lokalizacja; wtyczki do przeglądarek; system operacyjny; platformy i inne technologie na urządzeniu używanym do uzyskania dostępu do tej witryny.

Dane dotyczące użytkowania, takie jak dane analityczne dotyczące sposobu korzystania z witryny.

Dane marketingowe i komunikacyjne, , takie jak preferencje dotyczące otrzymywania wiadomości od nas lub stron trzecich.

Specjalne kategorie danych, takie jak szczegóły dotyczące rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub filozoficznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, przynależności do związków zawodowych, informacji o stanie zdrowia, danych genetycznych lub biometrycznych.

Dzieci

 

Niniejsza Witryna nie jest skierowana do dzieci (zgodnie z definicją lokalnego prawa), a Capital Business Links Limited nie gromadzi świadomie informacji od dzieci bez zgody rodziców, chyba że jest to zgodne z obowiązującym prawem.

Możemy również gromadzić, wykorzystywać i udostępniać Dane zagregowane, takie jak dane statystyczne lub demograficzne. Dane zagregowane mogą pochodzić z Twoich Danych Osobowych, ale same w sobie nie są Danymi Osobowymi, ponieważ nie mogą być użyte do ujawnienia Twojej tożsamości. Jeśli dane zagregowane zostaną kiedykolwiek użyte w połączeniu z Twoimi danymi osobowymi i staną się możliwe do zidentyfikowania, będą traktowane zgodnie z niniejszym powiadomieniem.

Odniesienie Odniesienie Jakie kategorie informacji o Tobie przetwarzamy? Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Skąd otrzymaliśmy Twoje dane osobowe?
Korespondencja z Klientem i Profesjonalne Usługi
 • Dane tożsamości
 • Data kontaktu
 • Dane marketingowe i komunikacyjne
Wykorzystujemy dane osobowe, które nam przekazałeś, aby komunikować się z Tobą i dostarczać Ci nasze towary i usługi. Może to również obejmować przetwarzanie danych w związku ze wsparciem. Przetwarzanie to odbywa się zgodnie z prawem na podstawie „wykonania umowy”. Otrzymane bezpośrednio od Ciebie.
Marketing bezpośredni
 • Dane tożsamości
 • Data kontaktu
Wykorzystujemy te dane osobowe w celu marketingu naszych produktów i usług, z których naszym zdaniem skorzystasz. Przetwarzanie to odbywa się zgodnie z prawem na podstawie „naszych uzasadnionych interesów”. Otrzymane bezpośrednio od Ciebie.
Polecenia B2B
 • Dane tożsamości
 • Data kontaktu
Wykorzystujemy te dane osobowe, aby kierować Cię do klientów zainteresowanych świadczonymi przez Ciebie usługami. Przetwarzanie to odbywa się zgodnie z prawem na podstawie „naszych uzasadnionych interesów”. Pozyskane albo bezpośrednio od Ciebie, albo ze wspólnego kontaktu lub publicznego źródła kontaktów biznesowych.
Zobowiązania prawne
 • Dane tożsamości
 • Data kontaktu
Aby upewnić się, że przestrzegamy wszelkich prawnych i ustawowych zobowiązań, które mogą się pojawić. Przetwarzanie to odbywa się zgodnie z prawem na podstawie „spełnienia obowiązku prawnego”. Otrzymane bezpośrednio od Ciebie.
Zapytania
 • Dane tożsamości
 • Data kontaktu
 • Wszelkie inne niechciane dane osobowe, które zdecydujesz się przesłać
Wykorzystujemy dane kontaktowe przesłane do nas za pośrednictwem formularzy internetowych, telefonicznie lub e-mailem w celu odpowiedzi na zapytania użytkowników serwisu. Przetwarzanie to odbywa się zgodnie z prawem na podstawie „naszych uzasadnionych interesów”. Otrzymane bezpośrednio od Ciebie.
Analityka wewnętrzna
 • Dane tożsamości
 • Data kontaktu
Używamy tych danych osobowych do analizy wewnętrznej, aby zapewnić lepszą obsługę. Przetwarzanie to odbywa się zgodnie z prawem na podstawie „naszych uzasadnionych interesów”. Otrzymane bezpośrednio od Ciebie.

Co się stanie, jeśli odmówię przekazania Capital Business Links Limited moich danych osobowych?

 

Informacje o Tobie, które zebraliśmy w celu wykonania naszych umów, są wymagane, abyśmy mogli skutecznie wypełniać nasze zobowiązania wobec Ciebie. Jeśli zdecydujesz się nie podawać żądanych danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy o świadczenie oferowanych przez nas usług. Jeśli przetwarzamy już Twoje dane osobowe na podstawie umowy, musisz zakończyć nasz stosunek umowny (jeśli jest to dozwolone), aby skorzystać z niektórych swoich praw. Jeżeli przetwarzamy niektóre dane osobowe w ramach stosunku umownego z Administratorem danych, wszelkie żądania ograniczenia tego rodzaju przetwarzania należy kierować do Administratora danych; będą odpowiedzialni za omawianie Twoich obaw i podejmowanie wszelkich decyzji.

Jakie profilowanie lub zautomatyzowane podejmowanie decyzji wykonuje Capital Business Links Limited?

 

Capital Business Links Limited nie dokonuje profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie Twoich danych osobowych.

Jak długo będą przechowywane Twoje dane osobowe?

 

Capital Business Links Limited przechowuje różne kategorie danych osobowych przez różne okresy czasu. W miarę możliwości dołożymy wszelkich starań, aby zminimalizować ilość przechowywanych przez nas danych osobowych oraz czas ich przechowywania.

 • Jeśli „zgoda” jest podstawą zgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych, zachowamy Twoje dane tak długo, jak cel, dla którego zostały zebrane, oraz Twoja zgoda będą nadal ważne. Czasami możemy zidentyfikować uzasadniony interes w zachowaniu niektórych danych osobowych uzyskanych za zgodą. Jeśli to zrobimy, poinformujemy Cię, że zamierzamy zachować je na tych warunkach i konkretnie zidentyfikujemy zainteresowanie.
 • Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie „prawnie uzasadnionych interesów”, zachowamy Twoje dane tak długo, jak cel, dla którego są one przetwarzane, pozostaje aktywny.
 • Wszystkie kategorie danych osobowych, które są przez nas przechowywane, ponieważ są niezbędne do wykonania umowy, będą przechowywane przez okres sześciu lat lub zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, w celu dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Kto jeszcze otrzyma Twoje dane osobowe?

 

Capital Business Links Limited może przekazywać Twoje dane stronom trzecim wymienionym w sekcji „Interesy stron trzecich” poniżej.

Czy Twoje dane opuszczają UE?

 

Tak. Szczegóły znajdują się w sekcji „Interesy osób trzecich” poniżej.

Interesy osób trzecich

Data Controllers

Nazwa lub kategoria administratora strony trzeciej Jakie przetwarzanie jest wykonywane? Jeśli dotyczy – kto jest ich przedstawicielem w UE?
HMRC, organy regulacyjne lub inne organy Jesteśmy współadministratorem z tymi organami, które w niektórych sytuacjach wymagają zgłaszania przetwarzania. Nie dotyczy
Operator pocztowy/kurierski W przypadku, gdy ci dostawcy działają jako administrator danych, jesteśmy razem z nimi administratorem w celu przesłania Ci dokumentów fizycznych. Nie dotyczy

Nasi przetwarzający dane

Nazwa lub kategoria administratora strony trzeciej Jakie przetwarzanie jest wykonywane? Jeśli dotyczy – kto jest ich przedstawicielem w UE?
Wewnętrzni dostawcy technologii
 • Dostawcy oprogramowania CRM, z których usług korzystamy, aby wspólnie z Tobą zarządzać naszą działalnością.
 • Dostawcy telefonii.
 • Dostawcy oprogramowania biurowego, np. klienci poczty e-mail.
W celu świadczenia wysokiej jakości usług możemy korzystać z usług dostawców zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych. Dostawcy ci są związani postanowieniami umownymi modelowych klauzul Komisji UE.
Dostawcy technologii marketingowych Dostawcy, którzy umożliwiają nam wysyłanie Ci naszych marketingowych wiadomości e-mail. W celu świadczenia wysokiej jakości usług możemy korzystać z usług dostawców zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych. Dostawcy ci są związani postanowieniami umownymi modelowych klauzul Komisji UE.

Komu możesz złożyć skargę?

 

Oprócz przesyłania nam skarg bezpośrednio na adres office@jdauman.com możesz kierować skargi do naszego organu nadzorczego. Ponieważ Capital Business Links Limited zajmuje się głównie danymi osobowymi obywateli Wielkiej Brytanii, naszym organem nadzorczym jest Biuro Komisarza ds. Informacji. Jeśli uważasz, że nie przestrzegamy przepisów o ochronie danych, skargi do tego organu można składać odwiedzając https://ico.org.uk/concerns/.

Usługi

Liderzy w świadczeniu międzynarodowych usług finansowo-księgowych.

Dowiedz się więcej

Nasza historia

Specjaliści urzeczywistnianiu ambicji biznesowych.

Dowiedz się więcej

Nasz zespół

Nasi pracownicy i nasza sieć partnerów są naszymi najlepszymi aktywa.

Dowiedz się więcej