Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Jesteśmy J. Dauman Finance Limited, spółką zarejestrowaną w Companies House pod numerem 05444949 i działającą pod adresem Craven House, 40-44 Uxbridge Road, London, W5 2BS. Naszym Inspektorem ochrony danych jest Marta Kłosińska, z którą można się skontaktować pod adresem email office@jdauman.com. Niniejsza informacja o ochronie prywatności została opracowana w celu informowania użytkownika o sposobie, w jaki my i nasze podmioty stowarzyszone przetwarzają dane osobowe użytkownika podczas odwiedzania naszej strony internetowej i gdy użytkownik staje się naszym klientem.

Wszelkie przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z brytyjską ustawą o ochronie danych z 2018 r. (Data Protection Act 2018) oraz, w stosownych przypadkach, z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 ( „Przepisy o Ochronie Danych” ). Pojęcia „Dane osobowe”, „Szczególne kategorie danych osobowych”, „Naruszenie danych osobowych”, „Inspektor ochrony danych”, „Administrator danych”, „Przetwarzający dane”, „Podmiot danych” i „Proces” (w kontekście wykorzystania Danych Osobowych) mają znaczenie nadane im w Przepisach o Ochronie Danych. „Inspektor ochrony danych” to tytuł nadawany członkowi personelu zapewniającego i nadzorującego zgodność przetwarzania danych z Przepisami o Ochronie Danych.

Jakie są Twoje prawa?

Podczas czytania niniejszego zawiadomienia pomocne może być zrozumienie, że Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych obejmują:

 • Prawo do uzyskania informacji o sposobie wykorzystania danych osobowych użytkownika (w niniejszym obwieszczeniu);
 • Prawo dostępu do wszelkich danych osobowych przechowywanych na temat użytkownika;
 • Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, poprzez wybór opcji dostępnych w komunikatach;
 • Prawo do sprostowania wszelkich nieścisłych lub niekompletnych danych osobowych przechowywanych na temat użytkownika;
 • Prawo do usunięcia, jeżeli nie można uzasadnić, że posiadane informacje spełniają którekolwiek z kryteriów określonych w niniejszej polityce;
 • Prawo do zapobiegania przetworzeniu do celów marketingu bezpośredniego, badań naukowych/historycznych lub w taki sposób, który może spowodować znaczne szkody dla użytkownika lub innego, w tym poprzez budowanie profilu;
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, które powoduje podejmowanie decyzji o użytkowniku przez zautomatyzowane procesy i uniemożliwia ich podejmowanie.

Dostęp do danych osobowych można uzyskać, wysyłając wiadomość e-mail na adres office@jdauman.com. W temacie wiadomości: „Wniosek o udostępnienie danych”. Po przesłaniu zgłoszenia „Wniosek o udostępnienie danych” należy potwierdzić swoją tożsamość. Jeśli przed wysłaniem zapytania korzystałeś z naszej strony internetowej, ale nie jesteś naszym klientem, skontaktuj się z nami, korzystając z adresu e-mail, który podałeś nam początkowo. Jeśli jesteś naszym klientem, podaj swój numer telefonu, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą w celu potwierdzenia Twojej tożsamości. Jest to bezpłatne, a nasza odpowiedź zostanie dokonana w ciągu trzydziestu (30) dni, chyba że nasz Inspektor ochrony danych uzna Twoje żądanie za nadmierne lub bezpodstawne. W takim przypadku z wyprzedzeniem poinformujemy Cię o naszych rozsądnych kosztach administracyjnych i/lub wszelkich związanych z nimi opóźnieniach, dając Ci możliwość wyboru, czy chcesz zrealizować Twój wniosek. Jeśli uważasz, że popełniliśmy błąd w ocenie Twojego wniosku, zapoznaj się z sekcją „do kogo możesz złożyć skargę?”.

W przypadku pytań dotyczących któregokolwiek z praw wymienionych w tej sekcji prosimy o kontakt pod adresem office@jdauman.com..

Kim jest Administrator Danych?

W przypadku, gdy zbieramy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie do naszych własnych celów, jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych.

Jeśli dane osobowe zostały przekazane przez osobę trzecią w ramach wspólnego celu z innym podmiotem, jesteśmy współadministratorem danych. Skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię z kim możesz kontaktować się w związku z przetwarzaniem Twoich danych, zanim zaczniemy z nich korzystać, lub najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od ich pozyskania.

Jeśli Twoje dane zostały przekazane nam przez stronę trzecią do przetwarzania zgodnie z ich instrukcjami, ta strona trzecia jest administratorem danych. Powinni oni powiadomić Cię, że będą przekazywali nam Twoje dane osobowe w momencie ich pozyskania oraz w ramach swoich własnych informacji/standardów dotyczących prywatności. Lista administratorów danych, dla których przetwarzane są dane osobowe, znajduje się w sekcji „Interesy osób trzecich”.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?

Zgodnie z przepisami o ochronie danych musi istnieć „podstawa prawna” do wykorzystywania danych osobowych. Prawnymi podstawami są:

 • Twoja zgoda;
 • wykonanie umowy;
 • przestrzeganie obowiązku prawnego;
 • ochrona Twoich lub innych żywotnych interesów;
 • interes publiczny/wymóg urzędowy;
 • nasze uzasadnione interesy.

Jakie są „uzasadnione interesy” J. Dauman Finance Limited?

Prawnie uzasadnione interesy są elastyczną podstawą, na której prawo zezwala na przetwarzanie danych osobowych danej osoby. Aby ustalić, czy mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu Twoich danych, równoważymy potrzeby i korzyści jakie wiążą się dla nas, z ryzykiem i korzyściami dla Ciebie, związanych z przetwarzaniem Twoich danych. To równoważenie jest wykonywane możliwie jak najbardziej obiektywnie przez naszego Inspektora ochrony danych. Jesteś w stanie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych na tej podstawie i wówczas rozważymy, w jakim stopniu ma to wpływ na nasz uzasadniony interes. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych uzasadnionych interesach, skontaktuj się z office@jdauman.com..

O przetwarzaniu przez nas Twoich danych – dane, które zbieramy

Gdy Użytkownik korzysta z naszej strony internetowej w celu przesłania zapytania lub gdy staje się naszym klientem, możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje danych osobowych użytkownika, które pogrupowaliśmy w następujący sposób:

Dane tożsamościowe, takie jak imię, nazwisko, stan cywilny, tytuł, data urodzenia, płeć.

Dane kontaktowe, takie jak adresy; adresy e-mail i numery telefonów.

Dane finansowe, takie jak informacje o koncie bankowym i karcie płatniczej.

Dane transakcji, takie jak informacje o płatnościach i szczegóły dokonanych zakupów.

Dane techniczne, takie jak adresy IP; informacje o przeglądarce; strefa czasowa; lokalizacja; wtyczki do przeglądarek; system operacyjny; platformy i inne technologie na urządzeniu używanym do uzyskania dostępu do tej witryny.

Dane dotyczące użytkowania, takie jak dane analityczne dotyczące sposobu korzystania z witryny.

Dane marketingowe i komunikacyjne, , takie jak preferencje dotyczące otrzymywania wiadomości od nas lub stron trzecich.

Specjalne kategorie danych, takie jak szczegóły dotyczące rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub filozoficznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, przynależności do związków zawodowych, informacji o stanie zdrowia, danych genetycznych lub biometrycznych.

Możemy również gromadzić, wykorzystywać i udostępniać Dane zagregowane, takie jak dane statystyczne lub demograficzne. Dane zagregowane mogą pochodzić z Twoich Danych Osobowych, ale same w sobie nie są Danymi Osobowymi, ponieważ nie mogą być użyte do ujawnienia Twojej tożsamości. Jeśli dane zagregowane zostaną kiedykolwiek użyte w połączeniu z Twoimi danymi osobowymi i staną się możliwe do zidentyfikowania, będą traktowane zgodnie z niniejszą informacją o przetwarzaniu danych.

Nie gromadzimy żadnych Szczególnych kategorii danych osobowych (w tym danych dotyczących rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub filozoficznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, przynależności do związków zawodowych, informacji o stanie zdrowia oraz danych genetycznych i biometrycznych). Nie gromadzimy również żadnych informacji o wyrokach skazujących i przestępstwach.

Jak korzystamy z Twoich danych osobowych

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy zezwala nam na to prawo. Najczęściej będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujących okolicznościach:

 • Gdy jest to konieczne do wykonania umowy, którą zamierzamy zawrzeć lub zawarliśmy z Tobą.
 • Gdy jest to konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (lub interesy strony trzeciej), a interesy i podstawowe prawa użytkownika nie są nadrzędne wobec tych interesów.
 • Gdy musimy spełnić obowiązek prawny.

Cele, do jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe

Odniesienie Jakie kategorie informacji o Tobie przetwarzamy? Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Skąd otrzymaliśmy Twoje dane osobowe?
Korespondencja z Klientem, wideokonsultacje i Profesjonalne Usługi
 • Dane tożsamościowe
 • Dane kontaktowe
 • Dane marketingowe i komunikacyjne
Wykorzystujemy dane osobowe, które nam przekazałeś, aby komunikować się z Tobą i dostarczać Ci nasze towary i usługi. Może to również obejmować przetwarzanie danych w związku ze wsparciem. Przetwarzanie to odbywa się zgodnie z prawem na podstawie „wykonania umowy”. bezpośrednio od Ciebie.
Marketing bezpośredni
 • Dane tożsamościowe
 • Data kontaktowe
Wykorzystujemy dane osobowe w celu marketingu naszych produktów i usług, z których naszym zdaniem skorzystasz. Przetwarzanie to odbywa się zgodnie z prawem na podstawie naszych uzasadnionych interesów. bezpośrednio od Ciebie
Newsletter
 • Dane kontaktowe
Wykorzystujemy dane osobowe w celu przesyłania na Twój adres mailowy newslettera, co odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów. bezpośrednio od Ciebie
Polecenia B2B
 • Dane tożsamościowe
 • Data kontaktowe
Wykorzystujemy te dane osobowe, aby kierować Cię do klientów zainteresowanych świadczonymi przez Ciebie usługami. Przetwarzanie to odbywa się zgodnie z prawem na podstawie „naszych uzasadnionych interesów”. Pozyskane albo bezpośrednio od Ciebie, albo ze wspólnego kontaktu lub publicznego źródła kontaktów biznesowych.
Zobowiązania prawne
 • Dane tożsamościowe
 • Data kontaktowe
Aby upewnić się, że przestrzegamy wszelkich prawnych i ustawowych zobowiązań, które mogą się pojawić. Przetwarzanie to odbywa się zgodnie z prawem na podstawie „przestrzegania obowiązku prawnego”. Otrzymane bezpośrednio od Ciebie.
Zapytania
 • Dane tożsamościowe
 • Data kontaktowe
 • Wszelkie inne niechciane dane osobowe, które zdecydujesz się przesłać
Wykorzystujemy dane kontaktowe przesłane do nas za pośrednictwem formularzy internetowych, telefonicznie lub e-mailem w celu odpowiedzi na zapytania użytkowników naszego serwisu. Przetwarzanie to odbywa się zgodnie z prawem na podstawie „naszych uzasadnionych interesów”. Otrzymane bezpośrednio od Ciebie.
Analityka wewnętrzna
 • Dane tożsamościowe
 • Data kontaktowe
Używamy tych danych osobowych do analizy wewnętrznej, aby zapewnić lepszą obsługę. Przetwarzanie to odbywa się zgodnie z prawem na podstawie „naszych uzasadnionych interesów”. Otrzymane bezpośrednio od Ciebie.

Co się stanie, jeśli odmówię przekazania J. Dauman Finance Limited moich danych osobowych?

Informacje o Tobie, które zebraliśmy w celu wykonania naszych umów są wymagane, abyśmy mogli skutecznie wypełniać nasze zobowiązania wobec Ciebie. Jeśli zdecydujesz się nie podawać żądanych danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy o świadczenie oferowanych przez nas usług. Jeśli przetwarzamy już Twoje dane osobowe na podstawie umowy, musisz zakończyć nasz stosunek umowny (jeśli jest to dozwolone), aby skorzystać z niektórych swoich praw. Jeżeli przetwarzamy niektóre dane osobowe w ramach stosunku umownego z osobnym podmiotem będącym Administratorem Twoich danych, wszelkie żądania ograniczenia tego rodzaju przetwarzania należy kierować do Administratora danych; będzie on podmiotem odpowiedzialnym za udzielenie informacji i podejmowanie wszelkich decyzji.

Jakie profilowanie lub zautomatyzowane podejmowanie decyzji wykonuje J. Dauman Finance Limited?

J. Dauman Finance Limited nie dokonuje profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie Twoich danych osobowych.

Dzieci

Nasza strona nie jest skierowana do dzieci (zgodnie z definicją lokalnego prawa), a J. Dauman Finance Limited nie gromadzi świadomie informacji od dzieci bez zgody rodziców, chyba że jest to zgodne z obowiązującym prawem.

Jak długo będą przechowywane Twoje dane osobowe?

J. Dauman Finance Limited przechowuje różne kategorie danych osobowych przez różne okresy. W miarę możliwości dołożymy wszelkich starań, aby zminimalizować ilość przechowywanych przez nas danych osobowych oraz czas ich przechowywania.

 • Jeśli „zgoda” jest podstawą zgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych, zachowamy Twoje dane tak długo, jak cel, dla którego zostały zebrane, oraz Twoja zgoda będą nadal ważne. Czasami możemy zidentyfikować uzasadniony interes w zachowaniu niektórych danych osobowych uzyskanych za zgodą. Jeśli to zrobimy, poinformujemy Cię, że zamierzamy zachować je na tych warunkach i konkretnie zidentyfikujemy zainteresowanie.
 • Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie „prawnie uzasadnionych interesów”, zachowamy Twoje dane tak długo, jak cel, dla którego są one przetwarzane, pozostaje ważny.
 • Wszystkie kategorie danych osobowych, które są przez nas przechowywane, ponieważ są niezbędne do wykonania umowy, będą przechowywane przez okres sześciu lat lub zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, w celu dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub uzyskaniu dostępu do Twoich danych osobowych w nieuprawniony sposób, ich zmianie lub ujawnieniu. Ponadto ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych do tych pracowników, agentów, wykonawców i innych stron trzecich, którzy muszą je znać z przyczyn biznesowych. Będą oni przetwarzać dane osobowe użytkownika wyłącznie na nasze polecenie i podlegają obowiązkowi zachowania poufności.

Wdrożyliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych i powiadomimy Ciebie oraz wszelkie właściwe organy o naruszeniu, gdy będziemy do tego prawnie zobowiązani.

Czy Twoje dane opuszczają Wielką Brytanię?

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w ramach Grupy J. Dauman, w tym spółkom mającym siedzibę na terytorium Unii Europejskiej. Wiąże się to z przekazywaniem danych poza Wielką Brytanię. Za każdym razem, gdy przekazujemy dane osobowe użytkownika poza Wielką Brytanię, zapewniamy im podobny stopień ochrony poprzez wdrożenie co najmniej jednego z poniższych zabezpieczeń:

 • Będziemy przekazywać dane osobowe użytkownika wyłącznie do krajów, które zostały uznane za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych,
 • W przypadku korzystania z usług określonych usługodawców możemy korzystać z określonych umów zatwierdzonych do użytku w Wielkiej Brytanii, które zapewniają danym osobowym taką samą ochronę, jak w Wielkiej Brytanii.

Kto jeszcze może otrzymać od nas Twoje dane osobowe?

J. Dauman Finance Limited może przekazywać Twoje dane stronom trzecim wymienionym w sekcji "Interesy stron trzecich" poniżej. Niniejsza strona internetowa może również zawierać łącza do witryn internetowych, wtyczek i aplikacji stron trzecich. Kliknięcie tych linków lub włączenie tych połączeń może umożliwić stronom trzecim gromadzenie lub udostępnianie Twoich danych. Nie kontrolujemy tych witryn internetowych osób trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich oświadczenia o ochronie prywatności.

Interesy osób trzecich

Administratorzy danych

Nazwa lub kategoria administratora strony trzeciej Jakie przetwarzanie danych jest wykonywane? Jeśli dotyczy – kto jest ich przedstawicielem w UE?
HMRC, organy regulacyjne lub inne organy Jesteśmy współadministratorem z tymi organami, które w niektórych sytuacjach wymagają zgłaszania przetwarzania. Nie dotyczy
Operator pocztowy/kurierski W przypadku, gdy ci dostawcy działają jako administrator danych, jesteśmy razem z nimi administratorem w celu przesłania Ci dokumentów fizycznych. Nie dotyczy

Podmioty przetwarzające dane na podstawie współpracy z nami

Nazwa lub kategoria administratora strony trzeciej Jakie przetwarzanie jest wykonywane? Jeśli dotyczy – kto jest ich przedstawicielem w UE?
Wewnętrzni dostawcy technologii
 • Dostawcy oprogramowania CRM, z których usług korzystamy, aby wspólnie z Tobą zarządzać naszą działalnością.
 • Dostawcy telefonii.
 • Dostawcy usług telekonferencyjnych (np. Zoom).
 • Dostawcy oprogramowania biurowego, np. klienci poczty e-mail.
W celu świadczenia wysokiej jakości usług możemy korzystać z usług dostawców zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych. Dostawcy ci są związani postanowieniami umownymi modelowych klauzul Komisji UE.
Dostawcy technologii marketingowych Dostawcy, którzy umożliwiają nam wysyłanie Ci naszych marketingowych wiadomości e-mail oraz newslettera. W celu świadczenia wysokiej jakości usług możemy korzystać z usług dostawców zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych. Dostawcy ci są związani postanowieniami umownymi modelowych klauzul Komisji UE.

Do kogo możesz złożyć skargę?

Oprócz przesyłania nam skarg bezpośrednio na adres office@jdauman.com możesz kierować skargi do naszego organu nadzorczego. Ponieważ J. Dauman Finance Limited zajmuje się głównie danymi osobowymi obywateli Wielkiej Brytanii, naszym organem nadzorczym jest Information Commissioner’s Office. Jeśli uważasz, że nie przestrzegamy przepisów o ochronie danych, skargi do tego organu można składać odwiedzając https://ico.org.uk/concerns/.

Usługi

Liderzy w świadczeniu międzynarodowych usług finansowo-księgowych.

Dowiedz się więcej

Nasza historia

Specjaliści urzeczywistnianiu ambicji biznesowych.

Dowiedz się więcej

Nasz zespół

Nasi pracownicy i nasza sieć partnerów są naszymi najlepszymi aktywa.

Dowiedz się więcej